This is a Question and Answer forum. In order to see other responses to these Questions, you must first post your Answer
Picture of นางสาวศิริจันทร์ บุญดี
การลงเบียนเรียน
  อาจารย์คะ่อยากสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนว่าเป็นเทอม 2 ของออนไรหรือเปล่าคะ่และลงทะเบียนเท่าไหร่และนักศีกาาใหม่สนใจลงได้หรือเปล่าคะ