Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: วษ.ท. อุบลราชธานี รับสมัครผู้เข้าเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554
 

แล้วอาจารย์แจ้งทางเมลล์หรือติดต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องทางไหนครับหรือจะจัดขึ้นให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องพบกันที่วิทยาลัยในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับอาจารย์