การประเมินผลสภาพจริง
by Somporn Tepma - Sunday, 20 July 2014, 10:03 AM
  การประเมินผลสภาพจริง (Authentic Assessment) คือการค้นหาความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่แท้จริง ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Attitude Domain) เพื่อสะท้อนองค์ประกอบของการประเมิน 3 ประการได้แก่ บุคลิกภาพของผู้เรียน (Performance) กระบวนการในการปฏิบัติงาน (Process) ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Product)
การประเมินผลสภาพจริง ถ้าเข้าใจนำสู่การปฏิบัติ เป็นประโยชน์ และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ดี (ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร/ช่วยกันตอบด้วย)