การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by Somporn Tepma - Friday, 22 January 2010, 05:34 AM
 

            ระหว่างวันที่  1-6 กุมภาพันธ์  2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีกำหนดเป็นช่วง สอบมาตรฐานวิชาชีพ ของทุกสาขาวิชา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว มีโอกาสได้สอบมาตรฐานวิชาชีพ และสอบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
            ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก Moodle E-learning, Sptlearning ทุกคน ได้บริหารเวลาในช่วงท้ายของการจะจบการศึกษาตามหลักสูตรที่เหลืออยู่ไม่กี่วัน ให้ดี แบ่งเวลา น่าจะอยู่ในสัดส่วน  8 : 7 : 4 : 3: 2 /สำหรับ/ เรียน : นอน  : สอนตนเอง  : กิน : เล่น
            ท่านจะมีความสุขเมื่อสอบปลายภาคเสร็จ ไม่มีสิ่งใดเป็นเท็จให้ต้องมีกังวลถอยหลัง คงมีเพียงความหวังกับอนาคต อันสดใส ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจ /พ่อ แม่ ผู้บังเกิดเกล้าจะสุขใจ/ ครูผู้ให้จะขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคน/ท่านเห็นด้วยหรือไม่        

Picture of นายปิยพงษ์ ดาวัลย์
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายปิยพงษ์ ดาวัลย์ - Friday, 15 January 2010, 04:54 AM
 

เห็นด้วย และขอบคุณครับ..ยิ้ม

Picture of นางสาวสายสมร ศรียันต์
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
 

เห็นด้วยค่ะ

Picture of นายอดิศร ครองยุติ
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายอดิศร ครองยุติ - Friday, 15 January 2010, 01:36 PM
  ครับผม เห็นด้วยครับเห็นด้วย  และผมจะตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนตำรา เพื่อที่จะให้คะแนนสอบที่ออกมานั้นเป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวเอง พ่อแม่ คุณครู และคนอื่นๆด้วยครับาย......
Picture of นางสาวศิรินันต์ วรรณริโก
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
 

เห็นด้วยค่ะ จะเร่งทำงานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจเตรียมตัวสอบ เพื่ออนาคตที่สดใส

Picture of นางสาวประวีณา ศรียาวงศ์
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
  เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วย
Picture of นางสาววิไลวรรณ มิ่งไชย
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
  เห็นด้วยค่ะ เป็นการวัดคุณภาพการเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะ ขอบพระคุณค่ะที่ให้ความรู้แก่พวกเรา
Picture of นางสาวทรรศนีย์ นิยม
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวทรรศนีย์ นิยม - Saturday, 16 January 2010, 10:45 AM
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ยักคิ้ว เพราะการสอบทำให้เราได้ทบทวนความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นการเตรยีมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อหรือทำงาน
Picture of นายอภิเชษฐ์ เทพมา
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายอภิเชษฐ์ เทพมา - Friday, 6 May 2011, 09:00 AM
 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะว่าการสอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน หากทุกคนบริหารเวลาไม่ดีปัญหาจะตามมาอีกเยอะครับ ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือบริหารเวลาใหม่ทำงานที่คั่งค้างให้เสร็จ...ฝากถึงสมาชิก Sptlearning ทุกคนครับ

Picture of นางสาวจิรารัตน์ ดีไว
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวจิรารัตน์ ดีไว - Tuesday, 19 January 2010, 10:55 AM
  ใช้ได้ดีค่ะ
Picture of นางสาวนันทพร ผลาวงศ์
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวนันทพร ผลาวงศ์ - Tuesday, 19 January 2010, 11:44 AM
  เห็นด้วยค่ะ สามารถสร้างความมั่นใจในวิชาชีพที่เรียนมา 3 ปี
Picture of นางสาวขวัญใจ เวชกามา
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวขวัญใจ เวชกามา - Tuesday, 19 January 2010, 11:45 AM
  เห็นด้วยค่ะ การสอบมาตรฐานเป็นการวัดประเมินผลก่อนจบภาคเรียน เป็นการสร้างความกระตือรือร้นและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาทุกคน
Picture of นางสาวธัญญารัตน์ ดอกบัว
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
  ใช้ได้ดีมากค่ะ
Picture of นายอนุรักษ์ ภูเขียวคำ
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายอนุรักษ์ ภูเขียวคำ - Wednesday, 20 January 2010, 02:11 PM
 

ดีครับกัดฟัน

Picture of นางสาวธัญญารัตน์ ดอกบัว
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
 

เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าการสอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน

Picture of นายอุทิศ ชาวตระการ
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายอุทิศ ชาวตระการ - Wednesday, 20 January 2010, 02:23 PM
 

ดีครับจะใด้รู้ความสามารถของตนเอง

Picture of นางสาวนิตยา กิ่งจันทร์
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
 

เห็นด้วยค่ะยักคิ้ว

Picture of นายศักรินทร์ จันทำ
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายศักรินทร์ จันทำ - Sunday, 24 January 2010, 02:24 PM
 

เห็นด้วยครับ เพราะการสอบในครั้งนี้จะได้นำความรู้และความสามารถที่ได้ศึกษามาได้นำมาใช้ในการสอบครั้งนี้เห็นด้วย

Picture of นางสาวไพลิน นาคำมูล
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวไพลิน นาคำมูล - Friday, 29 January 2010, 11:07 AM
  เห็นด้วยค่ะช่วยให้เราแบ่งเวลาในการเรียนและทำอย่างอื่นได้ดีขึ้น และการสอบจะช่วยให้เราดูมีคุณภาพ จบได้ทันเพื่อนๆๆ
Picture of นางสาวพลอย มาตย์มา
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวพลอย มาตย์มา - Wednesday, 3 February 2010, 11:11 AM
 

เห็นด้วยมากค่ะ

Picture of นางสาวจิรารัตน์ ดีไว
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นางสาวจิรารัตน์ ดีไว - Monday, 8 February 2010, 01:27 PM
 

เห็นด้วยค่ะ เพราะการแบ่งเวลาอย่างเป็นสัดส่วนจะทำให้เรารู้ว่าเวลาใหนเหมาะกับการทำอะไร และจะได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น

Picture of นายสุริยัน บุญเกิด
ตอบ: การสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
by นายสุริยัน บุญเกิด - Tuesday, 9 February 2010, 01:11 PM
  เห็นด้วยครับ การสอบมาตรฐานวิชาชืพเป็นการวัดผลของนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษาฉะนั้นนักเรียน นักศึกษาต้องเตรียมตัวในการสอบมาตรฐานวิชาชืพ