สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
by Somporn Tepma - Saturday, 3 April 2010, 04:00 PM
 

การมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ตามตำแหน่งงานในสถานประกอบการมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร

Picture of นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ทอง
ตอบ: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
 

สวัสดีค่ะอาจารย์ในแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคนหนูขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะที่ได้จัดหนูฝึกออกงานตามสถานประกอบที่ตรงกับสาขาที่เรียนมาตอนนี้หนูได้นำความรู้ที่เรียนมา ได้นำมาใช้ประโยชน์แล้วค่ะถ้าหนูไม่มีอาจารย์มาคอยสอนคอยให้ความรู้หนูคงไม่มีวันนี้  ตอนนี้หนูทำงานอยู่ที่บริษัทเหมื่องแร่ยิบซั่มนำสินพัฒนา จำกัด ในแผนกพนักงานบัญชีเกี่ยวกับตั๋วแร่และบัญชีโรงแรมทุกอย่างที่อาจารย์สอนหนูมา หนูได้นำมาใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวการลงบัญชีทุกขั้นตอนและทุกรูปแบบเลยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะที่อบรมสั่งสอนหนูมาจนได้วันนี้ค่ะ

Picture of นางสาวอมรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
 

สวัสดีค่ะอาจารย์สมพร เทพมา หนูอมรรัตน์ เชื้อประทุม ตามที่หนูได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานธุรการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทำให้หนูได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการและได้รู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานค่ะ มีประโยชน์ต่อหนูและเพื่อนๆ มากค่ะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ค่ะ

Picture of นางสาววริษฐา หาญชนะ
Re: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
  สวัสดีค่ะ อาจารย์จากการที่หนูได้ฝึกปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ว่าในชีวิตการทำงานจะต้องมีความอดทน มีความขยันเป็นที่หนึ่งและหนูก็ได้พบปะผู้คนในที่ทำงานมากมาย และได้ประสบการในการทำงานหลายอย่าง เช่น ได้รับโทรศัพท์ ทำงานบัญชี พิมพ์ข้อมูลใน word เอ็กซ์เซล เป็นต้นค่ะ
Picture of นางสาวศิริลักษณ์ ทองชุม
Re: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
  จากการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ในตำแหน่งธุรการนั้นประโยชน์โดยตรงที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รู้จักการตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันขันแข็ง เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน  เช่น การพิมพ์งานโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ดีด  การจัดเก็บเอกสาร การดูแลเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนการคิดคำนวณ และข้าพเจ้ายังได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น การออกแจกเบี้ยยังชีพ การลงหนังสือรับ-หนังสือส่ง การถ่ายเอกสาร และอื่นๆอีกมากมายที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกงานซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดในการเรียนการศึกษา 
Picture of นางสาวหฤทัยรัตร์ จันทนาด
Re: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
 

สวัสดีค่ะอาจารย์สมพรหนู นางสาวหฤทัยรัตร์ จันทนาด ตามที่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริงที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีประโยชน์ต่อหนูมากเพราะการที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้เพื่อประสบการณ์และสิ่งที่ได้นั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฎิบัติจริงและใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างอย่างเช่น เราต้องตื่นเช้าเพื่อมาทำงานตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์เพราะเป็นสถานบันการเงิน และเจ้าหน้าที่ก็ให้เราปฎิบัติตามที่เราได้เรียนมาถึงแม้ไม่มากแต่ก็ได้รับความรู้มากพอสมควรและได้รับประสบณ์การใหม่ ๆ จากสถานที่ทำงานจริง

Picture of นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
ตอบ: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
  สวัสดีค่ะ อ.สมพร หนูนางสาวทรงสุดา  สักหารภพ ตามที่หนูได้ไปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการนั้นหนูได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆงานที่เกี่ยวกับการทำบัญชีมันมีประโยชน์ต่อตัวหนูมากค่ะหนูสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ค่ะ
Picture of นายวระพัฒน์ หาแก้ว
Re: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
by นายวระพัฒน์ หาแก้ว - Monday, 17 May 2010, 01:39 PM
 

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมนายวระพัฒน์  หาแก้ว ตามที่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงนั้น

ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน และความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ในสถานที่ฝึกงาน

ประโยชที่ได้รับ ไม่ใช่แค่งานที่ได้ทำ ผมยังได้คำแนะนำต่าง ๆ จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่อีกด้วย

Picture of นายกฤษณพงศ์ ธานี
ตอบ: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
by นายกฤษณพงศ์ ธานี - Monday, 17 May 2010, 01:42 PM
 

สวัสดีคครับอาจารย์สมพร เทพมา ผมกฤษณพงศ์   ธานี ตามที่ผมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานธุรการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทำให้ผมได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการและได้รู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานครับมีประโยชน์ต่อผมและเพื่อนๆ มากครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ครับ

Picture of นางสาวอัญชิกา สรวงศิริ
ตอบ: สวัสดีครับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคน
  สวัสดีค่ะคุณครูสมพร  เทพมา หลังจากที่หนูได้ออกฝึกงานก็ทำให้หนูได้ประสบการณ์การทำงานและคำแนะนำดีๆจากพี่ๆที่สำนักงานทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในระหว่างการฝึกงานค่ะ