การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
by Somporn Tepma - Sunday, 8 August 2010, 05:58 PM
 

ต้องอาศัยความมีวินัย เอาใจใส่ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

Picture of นายพายุ ทวีพันธ์
ตอบ: การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
by นายพายุ ทวีพันธ์ - Wednesday, 19 January 2011, 02:35 AM
 

ใช่ครับการเรียนต้องอาศัยวินัยและความรับผิดชอบเป็นหลักช่างคิดเห็นด้วย