สวัสดีสมาชิกทุกคน
by Somporn Tepma - Saturday, 25 June 2011, 05:17 AM
  เข้าเรียนได้เร็วขึ้นไหมครับ
สุริษา
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
 

เร็วม้ากคระ............ดีจังเห็นด้วย

Picture of นางสาวปราณี กลิ่นบัว
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
 

เข้าเรียนได้เร็วขึ้นค่ะอาจารย์ เน็ตใหม่หรือคะเห็นด้วย

Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
  เร็วค่ะอาจารย์  สามารถดาวน์โหลดงานได้เร็วกว่าเดิมอีกค่ะ
Picture of นางสาวศิริลักษณ์ ทองชุม
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
  เร็วมากค่ะ สะดวกทั้งการเรียน การดาวน์โหลดข้อมูล โปรแกรมต่างๆ
Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
by นางสาวจิราพร สุขดี - Tuesday, 5 July 2011, 09:32 AM
 

เร็วม๊ากมาก....ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเข้าwirelessบางครั้งก็ช้า

Picture of นางสาวศิริพร มีทอง
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
by นางสาวศิริพร มีทอง - Wednesday, 6 July 2011, 01:24 PM
 

เร็วมากค่ะ แต่บางครั้งก็ช้าเพราะสัญญาณเน็ตหลุดบ่อยค่ะ

Picture of นางสาวทรงสุดา สักหารภพ
ตอบ: สวัสดีสมาชิกทุกคน
  เร็วค่ะ แต่เน็ตหลุดบ่อยค่ะ