Picture of นางสาวขวัญฤดี แสงตา
ตอบ: ประโยชน์ของการทำงาน
by นางสาวขวัญฤดี แสงตา - Tuesday, 1 November 2011, 09:52 AM
 

ใช่ค่ะ การทำงานช่วยให้เราคิดและตัดสินใจอย่างรอบครอบและมีเหตุผล