การเรียนควบคู่กับการทำงาน
by Somporn Tepma - Saturday, 26 November 2011, 04:42 AM
  มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเรียนควบคู่กับการทำงาน ครับ
สุริษา
ตอบ: การเรียนควบคู่กับการทำงาน
by นางสาวสุริษา อาจพันธ์ - Saturday, 3 December 2011, 02:31 PM
 

หนูคิดว่าในการเรียนที่ควบคู่กับการทำงานนี้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาก เช่น ความขยันหมั่นเพียร การเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความพยายาม ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้ในครอบครองได้จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

Picture of นางสาวสลิลทิพย์ พิบูลย์บุญ
ตอบ: การเรียนควบคู่กับการทำงาน
 

การกระตือรือร้นตลอดเวลา อีกทั้งต้องมีความเอาใจใส่ต่องานหรือสิ่งที่ทำค่ะ

Picture of นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ
ตอบ: การเรียนควบคู่กับการทำงาน
 

......กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน......

ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการตัดสินใจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง

ที่ยึดหลักธรรมฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการทำงานและการเรียน