Picture of นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ
ตอบ: การเรียนควบคู่กับการทำงาน
 

......กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน......

ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการตัดสินใจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง

ที่ยึดหลักธรรมฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการทำงานและการเรียน