Picture of นางสาวจิราพร สุขดี
ตอบ: การพัฒนาคนบนแก่นแท้ของชีวิต
by นางสาวจิราพร สุขดี - Tuesday, 3 April 2012, 08:55 AM
 

ค่ะ อาจารย์ ต่อจากนี้ไปจะไม่ปล่อยเวลาว่างไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเรา พวกเราจะพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ค่ะ