การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by Somporn Tepma - Sunday, 29 November 2009, 10:54 PM
  sptlearning ใช้งานได้ดีหรือไม่?
Picture of นายอภิเชษฐ์ เทพมา
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายอภิเชษฐ์ เทพมา - Sunday, 29 November 2009, 04:10 PM
 

ใช้ได้ดีครับ

Picture of นางสาวไพบูลย์ ปลาทอง
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวไพบูลย์ ปลาทอง - Wednesday, 19 January 2011, 02:37 AM
 

การใช้งานก็ใช้ได้ดีค่ะ  บางคร้งอาจจะช้าบ้าง

Picture of นายสิทธิพงษ์ กาญจนะสาร
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช้ได้ดีครับ
Picture of นายชาญชัย ผ่องแผ้ว
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายชาญชัย ผ่องแผ้ว - Tuesday, 5 January 2010, 02:27 PM
 

ได้ดีครับ

Picture of นายชาญชัย ผ่องแผ้ว
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายชาญชัย ผ่องแผ้ว - Monday, 25 January 2010, 03:26 PM
  ได้ดีครับ ช้าตอนโหลดหน้า พอเข้าได้แล้วใช้งานได้เร็ว เนื้อหา,แบบทดสอบครบ ครับ
Picture of นางสาวประวีณา ศรียาวงศ์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
 

ใช้งานได้ดีค่ะ

Picture of นางสาวจิราพรรณ พูลพันธ์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
 

การใช้งานใช้ได้ดีค่ะแต่ต้องใช้เวลาบ้าง

Picture of นางสาวปณิดา น้ำนวล
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวปณิดา น้ำนวล - Friday, 8 January 2010, 03:04 PM
 

ใช้งานได้ดีมาก ๆเลยสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

Picture of นายปิยพงษ์ ดาวัลย์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายปิยพงษ์ ดาวัลย์ - Tuesday, 12 January 2010, 02:07 AM
  sptlearning รวดเร็วทันใจขึ้นเยอะครับ..
Picture of นางสาวสุภัสสร สิงห์สถาน
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช้งานได้ดีค่ะและง่ายต่อการศึกษาแต่บ้างครั้งอาจช้าบ้าง
Picture of นางสาวพัชรี ศรีคำ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวพัชรี ศรีคำ - Wednesday, 13 January 2010, 10:32 AM
  ใช้งานได้ดีมากค่ะ
Picture of นายบูรัญ กวดขัน
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายบูรัญ กวดขัน - Wednesday, 13 January 2010, 01:18 PM
 

ใช้ได้ดีมากเลยครับ

Picture of นางสาวหนึ่งฤทัย พิโล
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวหนึ่งฤทัย พิโล - Thursday, 14 January 2010, 02:23 PM
  ได้ดีค่ะ
Picture of นางสาวพิมพ์พิไล พิมพ์วัน
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช้งานได้ดีค่ะเวลาทำการบ้านก็สะดวก
Picture of นางสาวรัชนีกร สุกุ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวรัชนีกร สุกุ - Friday, 15 January 2010, 09:52 AM
 

ใช้ได้ดีมากค่ะ

Picture of นางสาวศิรินันต์ วรรณริโก
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
 

การใช้งานได้ดีมากค่ะ ได้บันทึกเนื้อหาไว้เรียนรู้ได้ และ เนื้อหาครบถ้วนยิ้ม

Picture of นางสาววิไลวรรณ มิ่งไชย
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช้งานได้ดี ทำการบ้านออนไลน์ก็สะดวกค่ะ
Picture of นายอดิศร ครองยุติ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายอดิศร ครองยุติ - Monday, 18 January 2010, 09:30 AM
 

ใช้ได้ดีครับ แต่บางครั้งตอนที่เข้ามาทำงานใน  sptlearning  บางทีก็ช้าบ้าง แต่ก็ไม่มีปํญหา ก็สามารถทำงานและส่งงานได้ตามปกติครับ**

Picture of นางสาวปาริชาด ทาลาด
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวปาริชาด ทาลาด - Monday, 18 January 2010, 10:38 AM
 

ดีคะ แต่บางครั้งก็ช้า

Picture of นางสาวกนกวรรณ สังฆะสา
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
 

สะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนอกเหนือจากเรียนในห้องเรียนค่ะ

Picture of นายวันชัย ถาวร
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายวันชัย ถาวร - Monday, 18 January 2010, 10:15 PM
 

ใช้ได้ดีครับฝึกให้ผมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ดีกว่าเดิมและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้ครับและเป็นวิชาที่ทำให้นักศึกษาได้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องครับเห็นด้วย

(แก้ไขโดย Somporn Tepma - Monday, 18 January 2010, 02:26PM)

Picture of นางสาวขวัญฤดี แสงตา
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวขวัญฤดี แสงตา - Monday, 18 January 2010, 04:20 PM
 

ดีค่ะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในห้องเรียนก็ได้โดยเป็นการใช้งานแบบอิสระ

Picture of นางสาวนันทพร ผลาวงศ์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวนันทพร ผลาวงศ์ - Tuesday, 19 January 2010, 11:47 AM
  ใช้งานได้ดีค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ
Picture of นายอุทิศ ชาวตระการ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายอุทิศ ชาวตระการ - Tuesday, 19 January 2010, 12:31 PM
  พึงเคยใช้ครั้งแรกครับ  อาจารย์
Picture of นางสาวขวัญใจ เวชกามา
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวขวัญใจ เวชกามา - Tuesday, 19 January 2010, 11:50 AM
  ใช้งานได้ดีค่ะ เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถทำได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
Picture of นายอุทิศ ชาวตระการ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายอุทิศ ชาวตระการ - Tuesday, 19 January 2010, 12:29 PM
 

 การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning    ใช่งานได้ดีครับ โดยอุทิศ  ชาวตระการ

Picture of นางสาวนวลจันทร์ โพธิ์ทอง
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช่งานได้ดีมากๆเลยค่ะ
Picture of นายมนตรี นงนุช
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายมนตรี นงนุช - Monday, 25 January 2010, 10:08 AM
 

ได้ดีครับ

Picture of นายประหยัด ยืนยาว
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายประหยัด ยืนยาว - Tuesday, 26 January 2010, 10:33 AM
  ดีครับเพราะเป็นนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนและเป็นการเรียนที่เป็นอิสระสามารถเรียนโดยการใช้เวล่างให้เกิดประโยชน์
Picture of นางสาวลุนนี บุญหาญ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวลุนนี บุญหาญ - Thursday, 28 January 2010, 02:06 PM
 

 ใช้ได้ดีแต่ไม่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควรคะ

Picture of นางสาวพลอย มาตย์มา
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวพลอย มาตย์มา - Wednesday, 3 February 2010, 11:17 AM
 

ใช้งานได้ดีค่ะ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน

Picture of นางสาวจิรารัตน์ ดีไว
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นางสาวจิรารัตน์ ดีไว - Tuesday, 9 February 2010, 11:58 AM
  ใช้ได้ดีค่ะ
Picture of นายสุริยัน บุญเกิด
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายสุริยัน บุญเกิด - Tuesday, 9 February 2010, 01:17 PM
  ใช้ได้ดีครับ เร็วใช้ได้
Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ - Wednesday, 10 February 2010, 08:49 AM
  ก็ช้าตอนโหลดหน้าแรกครับอาจารย์ แต่พอเข้าสู่แบบฝึกหัดก็เร็วอยู่ครับ
Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ - Wednesday, 10 February 2010, 08:54 AM
  ส่วนมากจะเร็วช่วงเวลาเช้าๆ อาจจะเป็นเพราะคนยังเข้าไม่มากก็ได้ครับ เพราะเวลาตอนเย็ยช้าอยู่ครับอาจารย์
Picture of นายมนตรี นงนุช
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
by นายมนตรี นงนุช - Wednesday, 25 August 2010, 11:35 PM
  สวัสดีครับ ก็ได้ดีไม่มีปัญหานะครับ
Picture of นางสาวสลิลทิพย์ พิบูลย์บุญ
ตอบ: การใช้งานเว็บไซต์ sptlearning ของสมาชิก
  ใช้ได้ดีมากค่ะเคยลอยทำในโทรศัพท์มือถือยังได้เลยค่ะ