This is a Question and Answer forum. In order to see other responses to these Questions, you must first post your Answer

สนทนา ถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการ ได้


DiscussionStarted byRepliesLast post
เปิดสอนระดับปริญญาตรี Picture of นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา นางสาวกรรณิกา บุญธรรมมา 1 Somporn Tepma
Sun, 24 Nov 2013, 07:55 AM
การลงเบียนเรียน Picture of นางสาวศิริจันทร์ บุญดี นางสาวศิริจันทร์ บุญดี 0 นางสาวศิริจันทร์ บุญดี
Sun, 21 Oct 2012, 03:32 PM
นิเทศฝึกงาน Picture of นางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร นางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร 2 นางสาวอารีรักษ์ กุลบุตร
Sun, 8 Jul 2012, 01:02 PM
สำเร็จการศึกษา เปรมฤดี งานดอกทิวลิปบาน นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง 0 นางสาวเปรมฤดี ปลั่งกลาง
Mon, 9 Apr 2012, 12:00 AM
วิชาเรียน Picture of นางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 0 นางสาวนิภาพร ปลุกใจ
Tue, 27 Mar 2012, 02:04 PM
รายงาน5 บท Picture of นางสาวหนึ่งฤทัย ใจกล้า นางสาวหนึ่งฤทัย ใจกล้า 1 Somporn Tepma
Tue, 6 Mar 2012, 05:33 AM
สอบถาม Picture of นางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 1 Somporn Tepma
Sat, 4 Feb 2012, 01:32 AM
อยากถามถึงเวลาส่งการบ้านแตะละรายวิชาทำอย่างไรบ้าง Picture of นางสาวศิริจันทร์ บุญดี นางสาวศิริจันทร์ บุญดี 1 Somporn Tepma
Sat, 4 Feb 2012, 01:25 AM
การเรียน Picture of นายนพดล กำยาน นายนพดล กำยาน 2 นายนพดล กำยาน
Mon, 16 Jan 2012, 11:02 AM
หัวข้อทำรายงานกิจกรรมพัฒนาองค์กร Picture of นางสาวนิภาพร ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 0 นางสาวนิภาพร ปลุกใจ
Mon, 10 Oct 2011, 11:42 AM
สอบถาม Picture of นางสาวนิภาพร  ปลุกใจ นางสาวนิภาพร ปลุกใจ 1 Somporn Tepma
Mon, 11 Jul 2011, 03:48 AM
การเตรียมตัวก่อนออกฝึกงาน Picture of นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม 1 Somporn Tepma
Mon, 11 Jul 2011, 03:45 AM
วารุณี Picture of นางสาววารุณี ทองสลับ นางสาววารุณี ทองสลับ 2 นางสาววารุณี ทองสลับ
Fri, 29 Apr 2011, 04:24 AM
เปิดเทอม Picture of นางสาวสุดารัตน์ บัวดก นางสาวสุดารัตน์ บัวดก 5 นางสาวอมรรัตน์ เชื้อประทุม
Thu, 28 Apr 2011, 04:58 AM
การร่วมมือกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจะสื่อสารพูดคุยกันเรื่องการศึกษาและอาชีพทางไหนบ้าง Picture of นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์ 0 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Sun, 13 Mar 2011, 01:06 PM
การเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนากระบวนการคิดได้หรือไม่  Somporn Tepma 3 นายพายุ ทวีพันธ์
Wed, 19 Jan 2011, 02:52 AM
การเรียนระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Moodle  Somporn Tepma 19 Somporn Tepma
Sat, 22 May 2010, 02:50 AM
เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งศึกษาใหม่ของนักศึกษา เข้าเรียนได้หรือไม่ เพียงใด ช่วยตอบด้วย Picture of นางสาวสุติพร แซ่หลี นางสาวสุติพร แซ่หลี 2 นายชัยวัฒน์ พรมจันทร์
Fri, 12 Feb 2010, 04:09 PM