วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ระบบรับสมัครผู้เรียนทางออนไลน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
         
 
  • สาขาวิชาที่รับสมัคร
  • ขั้นตอนการสมัคร
  • กรอกใบสมัครเรียน
  • ตรวจ/ดูผล/แก้ไขข้อมูล
  • วษ.ท. อุบลราชธานี
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • เแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
  • กระดานถาม-ตอบ
  • กลับหน้าหลัก
 

    สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
    รับสมัครผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    ระดับ ปวช. หลักสูตร 3 ปี เปิดสอน                
   สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ) 40 คน
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  40 คน
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  220  คน

    ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี  เปิดสอน               
    สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ) 20 คน
    สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) 20 คน
    สาขาวิชาการบัญชี (ออนไลน์+เทียบโอนประสบการณ์) 20 คน
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ+ทวิภาคี) 20 คน
    สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ (ปกติ+ทวิภาคี)20 คน
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 คน
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)20 คน
    สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทวิภาคี) 20  คน
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 คน
    สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง (ทวิภาคี) 20 คน
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ทวิภาคี) 20 คน
    สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ทวิภาคี) 20 คน
    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปกติ+ทวิภาคี) 20 คน

    ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี  เปิดสอน               
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) 20 คน

   ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย
   สมัครโดยตรงที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หรือ
 

 

 
     
 

Design by Nattapon  Tepma 
email nattapon.tep@gmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี